Currently Reading

*
Volume 1 Issue No. 4

Patuloy and ating pagninilay ukol sa Diwa ng pagiging Katiwala ng Diyos. Napag-usapan na po natin na ang pagiging katiwala ay tanda ng ating pagsunod kay Hesus. Ito ay naka-ugat sa paniniwala na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng mga ito sa ating buhay. Noong isang linggo, ating tinalakay ang isa sa mga pagpapahalaga sa buhay-katiwala. Sinabi po natin na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nka-ugat sa ating pagkatao. Kung tayo ay pag-mamay-ari ng Diyos – hindi niya tayo ipapahamak. Ngayong linggo naman po ay atin gpagninilayan ang iba pang pagpapahalaga ng Buhay-Katiwala at ito ay ang “Pasasalamat at Pag-Ibig”.

PASASALAMAT
Likas na nagbibigay-daan ang pagtitiwala at pagtanggap sa pagpapasalamat. Kailangan mabatid nating lahat ay batay sa ating pagkatao. Isa itong pagbabago sa ating pagtingin o pananaw tungo sa pagsusuri ng ating pamumuhay. Halimbawa, anong mga bagay ang nasa ating pag-aari, sa halip naa tignan natin ang mga bagay na wala sa atin. Pinakadakilang biyaya ang relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Mas mahalaga ang mga tao kaysa sa bagay. Kung tayo’y marunong magpasalamat, tinatanggap natin at nagtitiwala tayong ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Gayundin, naniniwala tayong ginagawa ng Diyos and anumang hindi natin magawa para sa ating sarili, at ang mga ito’y kaniyang ibinigay para sa ating kapakanan.


Kapag nabatid natin ang katotohanang ito, madali din nating maipapasya na hindi mahalaga ang materyal na bagay sa ating buhay. Pinahahalagahan natin ang mga ito bilang mga totoong biyaya. Napupuno ng paasalamat ang ating dunong at paningin ng Diyos sa pagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. Aniumang wala tayo ay hindi siguro natin kailangan. Kung gusto ng Diyos na magkamit tayo ng anuman, alalahanin nating walang imposible sa Kaniya. Ang lahat ng ating kailangang pahalagahan ay ang Kaniyang pagtitiwala sa atin bilang Kaniyang Katiwala. Isa nang pag-aalay ang pasasalamat natin sa Diyos. Ito ang ating paraan ng pagtugon sa relasyong nahulma mula sa pag-ibig ng Diyos.

 

PAG – IBIG
Habang mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang Diyos. Pag-ibig ang hinihingi sa isang Kristiyano. Hindi ito sapilitan. Ayon sa Banal na Kasulatan, may tatlong bagay na tumatagal: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; at pag-ibig ang pinakadalia sa mga ito (1 Cor 13:13).

The Love of JesusPareho ang kahulugan ng pag-ibig at pagbibigay. Kung gayon, hinihingi sa pagiging Kristiyano ang pagbibigay. Hindi makasarili ang pag-ibig. Hinihingi mismo ng pag-ibig na magbigay. Hindi maaring magmahal ang isang tao kung ang tangi niyang alam ay tumanggap. Isipin mo ito, ung sa relasyon natin sa ating pamilya ay tanggap lang tayo ng tanggap, masasabi ba nating ito’y pagmamahal? Hindi. Kung gayon, hinihingi ng pag-ibig na ibigay ang ating sarili. Ang paglalaan ng panahon sa pananalangin ay isang pambihirang tanda ng ating pag-ibig. Nauunawaan ng mabuting katiwala na ang taos-pusong pagbibgay ay nakasandig sa ideya na kailangan natin magbigay bago tumugon sa pangangailangan. Tayo ay may pangangailangan magbigay bilang tugon natin sa pag-ibig ng Diyos. Isinasauli lamang natin ang katotohanang ang lahat ay hindi naman natin pag-aari. Hindi naman gustong bawiin ng Diyos and lahat – hindi pa. Gagawin Niya ito pay tayo’y namatay. Hindi Niya babawiin ang kalahati nito. Hinihingi Niyang maglaan tayo ng panahon, talino at yaman para sa Kaniya. Mahal tayo ng Diyos at mahal din natin Siya. Kapag nakita ng Diyos ang tugon natin sa pag-ibig, mas marami pa ang Kaniyang ibibigay. Hindi mahihigitan ang Diyos sa pagkamapagbigay.

Makikita ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kaniya kung walang nakahahadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Kaniya. Inuuna natin ang Diyos. Hindi natin hinahayaan na may humadlang dito. Nilikha tayo ng Diyos; hindi tayo para sa ating sarili. Kung gayon, hindi natin pag-aari ang mga bagay na nasa atin. Hiram lang ang mga ito. Katulad din kung tayo’y nanghihiram, may totoong may-ari. Ang may-ari ng ating buhay ay ang Diyos. Umiiral ito sa tuwing ginagasta natin ang perang ipinagkatiwala sa atin. Isipin muna ang Diyos bago magbayad ng mga utang o magtabi ng pera. kapag tayo’y nanghihiram kailangan nating magsauli. Maaaring hindi maingat ang mga nanghiram, na nagpakita ng kawalang galang sa may-ari. Mas malaking insulto ang paggamit ng nanghihiram sa isang bagay at ang hindi pagsauli dito. Pagnanakaw ito.

* * *


Thanksgiving always and everywhere: That’s what our Christian existence is all about. We are a gifted people, a community of women and men who have been favored by the creative love of God from the very beginning of our world, a people who have been offered God’s on-going kindness and care in spite of our sinfulness and slefishness.

Every aspect of our lives calls for thanksgiving. Even in the context of trial and suffering, we are offered grounds for gratitude. Whatever may be going on in our lives, it calls for thanksgiving. There is never a time, never a circumstance in which gratitude is not called for, in which gratitude is not appropriate. We are a grateful people because we are the people of a generous God.

Gratitude is the response that we make to God’s generosity. We make that response in lots of different ways. We do it in words: “Thank you, Lord,” and Thanks be to God!” But we also express our gratitude in our actions, by doing things that only make sense in response to God’s initiatives of generosity.

 

 

 

Images and Other Content Resources:
http://media.photobucket.com/image/jesus%20give%20thanks/tintan_bucket/jesus-saves.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Most Commented

Get Updates Via E-Mail!

Enter your E-Mail address:
rss